GAMBERO s.r.o.   |   Rančířov 127   |   586 01 Jihlava   |   tel: +420 728 499 077   |   tel: +420 608 626 611   |   info@gambero.cz

logo_gambero_dark

Český výrobce školního nábytku

Vytvořte si vlastní sestavu

Nově máte možnost využít 3D konfigurátor sestav včetně nových designů.
Nové

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Gambero s. r. o.

I.  Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi společností Gambero s.r.o. (dále jen „Prodávající), a jejími zákazníky (dále jen „Kupující“) v oblasti prodeje produktů a zboží a poskytování služeb. Podmínky a vztahy neuvedené v těchto VOP se řídí právním řádem České republiky.

II. Dodání zboží a roznos zboží

 1. Doprava objednaného zboží je většinou zajištěna vozy Prodávajícího nebo kurýrní (přepravní) službou. Způsob dopravy určuje vždy Prodávající výhradně podle svých potřeb.
 2. Spolu se zbožím obdrží Kupující také dokumenty sloužící jako daňový doklad a dodací list. Jejich podpisem stvrzuje Kupující fyzické obdržení a nezávadnost objednaného zboží.
 3. Dodání zboží je možné na základě písemné objednávky nebo kupní smlouvy, které si Prodávající s Kupujícím potvrdili. Dodání zboží se uskutečňuje odevzdáním zboží v sídle Kupujícího, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.
 4. Rozvoz zboží, jehož cena převýší částku 10 000 Kč, je po České republice pro školy, školky a státní organizace zdarma. V případě objednávky nepřevyšující částku 10 000 Kč bude účtována doprava jednorázovým poplatkem ve výši 400 Kč. Pro soukromé osoby a organizace je doprava účtována vždy.
 5. Zboží je možné dodat pouze na adresu v ČR.
 6. Dodáním na místo určení je myšleno doručení zboží před objekt, kdy se předpokládá, že před či do objektu je umožněn vjezd a parkování. Dodání zboží je dopravováno jednou osobou (dopravcem, řidičem). V případě, že chce Kupující vynést či roznést zboží přímo do objektu, resp. do více prostor daného objektu, je nutné roznos zvlášť objednat a dohodnout s Prodávajícím dopředu, ideálně při objednávání zboží. Tento příplatek bude uveden na vystavené faktuře za objednané zboží.
 7. Dodání objednaného zboží se uskutečňuje pouze na jednu adresu dodání. Pokud si Kupující přeje dodávku zboží z jedné objednávky na více adres, je třeba toto dohodnout předem v objednávce, e-mailem nebo telefonicky.

III.   Termín a čas dodání zboží

 1. Dodání zboží je zpravidla cca 2-8 týdnů ode dne potvrzení objednávky. V exponovanějším období, jakým jsou měsíce červen až srpen a listopad až leden, se může dodací doba prodloužit. Vzhledem k zaměření na školní nábytek mají tyto zařízení (školy, školky a  příspěvkové organizace) při vyřizování objednávek přednost před soukromým sektorem. Prodávající má právo dodat zboží před sjednaným termínem dodání a Kupující je povinen toto zboží převzít. Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavření kupní smlouvy předvídat a které způsobí Prodávajícímu překážku v plnění jeho smluvních povinností, je Prodávající oprávněn s vědomím Kupujícího posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala, případně objednávku zrušit.
 2. Kupující je informován telefonicky o dni, přibližném čase a způsobu dodání zboží v několikadenním předstihu.

IV.      Převzetí zboží

1. Převzetím zboží se rozumí odevzdání zboží Kupujícímu na místě určení, nedohodnou-li se strany jinak. Zboží musí  Kupující převzít osobně.

V.   Vrácení zboží

 1. Po vzájemné dohodě může Kupující – spotřebitel nepoužité a nepoškozené zboží vrátit ve 14 denní lhůtě Prodávajícímu. Pokud k takové skutečnosti dojde, je Kupující povinen vrátit zboží na vlastní náklady na adresu výroby zboží. Kupující je dále povinen uhradit vícenáklady na výrobu a dopravu ve výši 30 % z ceny vráceného zboží.
 2. Nelze vrátit zboží upravené či vyrobené na míru.
 3. Kupující- právnická osoba nemá nárok na vrácení zboží.

VI.   Reklamace

1. Zjevné vady, které Kupující zjistí při převzetí zboží a které byly způsobeny například během dopravy, je povinen  písemně reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději do 3 kalendářních dnů. Další vady je nutné reklamovat bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění, a to písemnou formou (mailem, poštou), nejpozději však do konce záruční doby.

2. K reklamaci je nutné připojit i fotografie dokumentující poškozené zboží. Reklamované zboží musí Kupující poslat nebo jinak dopravit na adresu firmy Gambero s.r.o., nebude-li dohodnuto jinak. Poté zahájí Prodávající proces reklamace, v co nejkratším možném termínu. Společnost Gambero s.r.o. není povinna přijmout k reklamaci zboží, které není vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím.

VII.  Omezení záruky na zboží

Záruka se nevztahuje:

 • na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou či instalací,
 • na mechanická poškození vinou Kupujícího, poškození způsobená nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, nebo poškozením způsobeným vyšší mocí,
 • na vady, na které byl Kupující upozorněn před převzetím zboží a současně převzetí zboží neodmítl,
 • na vady, o kterých Kupující neinformoval ihned po jejich zjištění a zboží s nimi bylo dál používáno a využíváno.

VIII. Odstoupení od kupní smlouvy

 Kupující – právnická osoba –  není oprávněn odstoupit od smlouvy.

Kupující – spotřebitel – se řídí ustanovením § 1837 občanského zákoníku

Gambero s.r.o. nese odpovědnost za prokázanou škodu, kterou zaviní porušením svých povinností.

Gambero s.r.o. nenese odpovědnost za ušlý zisk kupujícího.

Gambero s.r.o. nese odpovědnost za skutečnou škodu maximálně do výše ceny zboží uhrazené při jeho zakoupení. Toto ujednání se nepoužije v případě, že kupujícím je spotřebitel.

IX. Vyřízení reklamace

 1. Řádně uplatněná reklamace bude vyřízena v souladu s těmito VOP a občanským zákoníkem.
 2. Reklamované vady na zboží budou prověřeny. O výsledku šetření bude Kupující informován e-mailem nebo písemně. V případě, že reklamace bude uznána jako oprávněná, bude Kupujícímu bezplatně provedena oprava zboží.
 3. Po vyřízení reklamace předá Gambero s.r.o. zboží zpět kupujícímu včetně písemného potvrzení s uvedením způsobu vyřízení reklamace a případného provedení opravy a doby jejího trvání.
 4. Pokud bylo zboží zasláno k reklamaci přepravní službou, bude po vyřízení reklamace touto cestou zasláno na adresu Kupujícího.
 5. Jestliže nelze prokázat, že vada zboží byla způsobena ze strany Prodávajícího, nebo v případě neoprávněné reklamace bude Kupujícímu účtována činnost spojená se zjišťováním příčiny, ověřováním nebo odstraňováním vady uváděné Kupujícím. Toto ujednání se nepoužije v případě, že Kupujícím je spotřebitele.

X. Cenové a platební podmínky

Pokud není kupní smlouvou (objednávkou) sjednáno jinak, rozumí se kupní cenou cena při prodeji včetně DPH. Pokud nebude smluvními stranami sjednán jiný způsob placení, je Kupující povinen zaplatit za zboží kupní cenu na základě faktury (daňového dokladu) vystavené Prodávajícím. V případě nedodržení termínu splatnosti je Prodávající oprávněn účtovat penále ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

Státním organizacím a školám je zboží dodávané na fakturu se splatností 14 dnů. Soukromým osobám a organizacím je zboží dodáno po úhradě zálohové faktury.

XI.   Ostatní ujednání

 1. Ceny jsou platné na internetových stránkách www.gambero.cz a mohou se lišit od cen zveřejněných v katalogu a dalších propagačních materiálech společnosti Gambero s.r.o.
 2. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí Prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).
 3. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.
 4. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely Prodávajícího, především pro zasílání obchodních sdělení elektronicky nebo poštou, a to až do chvíle, kdy Prodávající vyjádří písemný nesouhlas, který odešle písemně do společnosti Gambero.  Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická.
 5. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.
 6. Tyto obchodní podmínky mohou být průběžně doplňovány a aktualizovány.
 7. Právní vztahy vyplývající z uzavřených kupních smluv i všeobecných obchodních a technických podmínek se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory z nich vzniklé budou rozhodovány podle práva České republiky jako práva rozhodného. Místní příslušnost soudu se řídí sídlem prodávajícího.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 25.5.2018 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí.

Ochrana osobních údajů e-shopu Gambero s.r.o.

 1. Společnost Gambero s.r.o., se sídlem Rančířov 127, Jihlava IČ 28816439, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 88958 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
  • jméno, příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • adresu/sídlo
 2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.
 3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:Poskytovatel služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice
 5. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@gambero.cz
 6. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky Gambero s.r.o., užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
  • základní funkčnosti webových stránek
 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontaktujte nás

logo_gambero_dark

Gambero s.r.o.

Rančířov 127

Jihlava

58601

IČ:28816439

DIČ:CZ28816439

E-mail: info@gambero.cz

mobil: 728499077

mobil: 608626611

Společnost GAMBERO s.r.o. je zapsaná v OR vedeného KS v Brně, oddíl C, vložka 88958

KOMPLETNÍ NABÍDKA na  E-SHOPU GAMBERO.CZ

realizace signall.cz © Gambero s.r.o. 2022